privacy statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Studio Serif van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Studio Serif is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Studio Serif de doeleinden en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Studio Serif verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover.

2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Als je onze website bezoekt, een vraag stelt via onze website, het contactformulier invult, of als je telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Studio Serif verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Studio Serif verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van
I. persoonsgegevens door Studio Serif:
II. om contact met jou te kunnen opnemen;
III. om jou informatie te sturen;
IV. voor het aangaan van overeenkomsten en uitvoeren van opdrachten;
V. voor relatiebeheer;
VI. om onze eigen boekhouding overzichtelijk te houden.
Van onze klanten en leveranciers worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden diensten. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.
Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk rekening te houden met je voorkeuren. Als je geen prijs stelt op informatie van Studio Serif, kan je een ons altijd een mailtje sturen naar info@studioserif.nl onder vermelding van ‘blokkering’ of je maakt gebruik van de afmeldmogelijkheid die we in elke e-mail hebben opgenomen.

3. Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de wetgeving mag Studio Serif alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Studio Serif hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
I. na verkregen toestemming van betrokkenen;
II. in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
III. om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
in verband met de gerechtvaardigde belangen van Studio Serif waarbij Studio Serif erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
I. de uitoefening en de verdediging van de rechten van Studio Serif, bijvoorbeeld bij geschillen;
II. het verzorgen en verbeteren van de website waarbij Studio Serif door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die Studio Serif daarbij gebruikt, is dat jouw IP-adres wordt gekoppeld aan je handelingen en op basis daarvan worden je voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf je expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);
III. het deelnemen aan Facebook’s Custom Audience-programma of andere soortgelijke social media programma’s waarmee Studio Serif gepersonaliseerde advertenties kan tonen als je Facebook of andere social media bezoekt. Studio Serif kan jouw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of je een Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste doelgroepbenadering kan je de website van de provider van het social netwerk bezoeken.

4. Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die jij bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in jouw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van je computer, tablet of mobiele telefoon. Een cookie bevat gegevens zodat jij als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen.
Je kan in je browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor zijn voor jou.
Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
Studio Serif heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft Studio Serif een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

6. Uitwisseling van persoonsgegevens
a. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Studio Serif.
I. Je (persoons-)gegevens worden uitgewisseld tussen de vennoten van Studio Serif.
II. Je (persoons-)gegevens kunnen worden gedeeld met een betrokken derde partij, als hier sprake van is binnen de overeenkomst of opdrachtverstrekking tussen jou en Studio Serif. Denk hierbij aan een uitgeverij of een drukker.
b. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Studio Serif.
Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Studio Serif of wanneer Studio Serif hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Studio Serif sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van Studio Serif gegevens verwerken. Denk hierbij aan een incassobureau na het overschrijden van de betalingstermijn.
c. Geen commercieel gebruik.
Studio Serif zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

7. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van je persoonsgegevens garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Studio Serif kan jou bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot zijn diensten ontzeggen.

8. Bewaren van persoonsgegevens
Studio Serif bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

9. Uw privacyrechten
Je hebt natuurlijk recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Jouw verzoek rondom privacy kun je doorgeven via een e-mail naar info@studioserif.nl onder vermelding van ‘privacy’.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je bent ook gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Laatste update: december 2019

Studio Serif is gevestigd in
Stadsregio Rotterdam.

aanmelden voor nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

aanmelden
contact

+31 6 20 22 38 53
info@studioserif.nl
studioserif.nl

algemene voorwaarden
privacy statement